szkolnastrona.pl

 • Odwiedziło nas:
  382531 osób
 • Do końca roku:
  310 dni
 • Do wakacji:
  118 dni
Sobota, 2018-02-24
Imieniny:
Boguty, Bogusza
Jesteś tu: Strona główna » Koncepcja Przedszkola

 

Koncepcja pracy

Przedszkola Nr 149 „Tęczowa Polanka”

we Wrocławiu

na lata 2013 – 2017


 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

Przedszkole Nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu to miejsce jasne, kolorowe i przestronne. Tu pod okiem doświadczonych nauczycieli dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół, uczą się samodzielności i współdziałania w grupie. Tutaj zabawa jest nauką, a nauką zabawą.

 

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy z dzieckiem, dzięki którym nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole, jest zabawa, zajęcia z całą grupą, praca w zespołach i praca indywidualna.   Szczególną uwagę zwracamy na:

 

 • Edukację przyrodniczą i ekologiczną, gdzie dziecko jest partnerem nauczyciela,
  aktywnym odkrywcą i badaczem,
 • Edukację zdrowotną, której priorytetem jest poznanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • Edukację artystyczną, podczas której wprowadzamy i doskonalimy umiejętności plastyczne,
  muzyczne oraz teatralne.
 • Edukację językową, wspomagającą rozwój mowy dziecka,
 • Edukację matematyczną, która wspomaga cały rozwój umysłowy dziecka.


Praca opiekuńcza, wychowawcza i kształcąca planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17)


KONCEPCJA PRACY

 

1.  Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia, jakości pracy.

2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, matematycznych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną i ekologiczną.

 

Przy tworzeniu koncepcji uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola oraz propozycje Rodziców.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola uwzględnia:

 

WIZJA

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikację interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

 

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywoływanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów z rówieśnikami i otrzymywania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji,
 • badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • zdrowego żywienia.


MISJA

 

Nasze Przedszkole:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 5. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

CELE GŁÓWNE

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Respektowane są normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

 1. Kadra przedszkola.
 2. Zabawa, jako podstawowa forma kształtowania pozytywnych zachowań dzieci.
 3. Stosowane metody pracy.
 4. System badania osiągnięć dzieci.
 5. System badania osiągnięć nauczycieli.
 6. Współpraca z Rodzicami.
 7. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami.
 8. Zachowania obowiązujące w przedszkolu.
 9. Zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   
 10. Współpraca z uczelniami pedagogicznymi we Wrocławiu.
 11. Promocja placówki.   
 12. Ewaluacja koncepcji.                                                                               

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 149 „TĘCZOWA POLANKA”

 

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

 

1. Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
 • korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

 

2. Posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie.


3. Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.


4. Rozumie, zna, przestrzega:

 • praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.


5. Nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

 

 

Ramowy Kodeks Przedszkolaka

 1. Zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoją kolej.
 3. Szanuję cudzą własność.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
 7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole

Opracowanie: szkolnastrona.pl