szkolnastrona.pl

 • Odwiedziło nas:
  382527 osób
 • Do końca roku:
  310 dni
 • Do wakacji:
  118 dni
Sobota, 2018-02-24
Imieniny:
Boguty, Bogusza
Jesteś tu: Strona główna » Bezpieczeństwo

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

 

 w Przedszkolu Nr 149 "Tęczowa Polanka"

 

we Wrocławiu


 

Podstawa prawna: 

 

1. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy - ustawa z dn. 25 lutego 1964r. (Dz. U. Nr 9 ze zmianami)

2. Karta Nauczyciela - Art. 6 ustawy z dnia 26.I.1982r. (Dz. U. z 2006 r.nr97, poz.674 ze zmianami

3. Rozporządzenie MEN i S w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69

4. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, z 2004r. Nr 66,poz. 606 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 75

5. Rozporządzenie MEN iS z dnia 31stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dziecka i młodzieży zagrożonych uzależnieniem        (Dz. U. 2003 Nr 26 poz. 225 i 226)

6. Prawo o ruchu drogowym - ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)

7. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2009 r. nr 12,poz.68-art.23 ust. 4 oraz ust.5

8. Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 sierpnia 2003r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. 2003r. nr 156, poz.1529)

9. Statut Przedszkola Nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu.

 

W Przedszkolu Nr 149 "Tęczowa Polanka" we Wrocławiu obowiązują następujące procedury: 

 

 Procedura Nr 1

 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola Nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu w tym:

 

1. Postępowania podczas przyprowadzania dziecka.

2. Postępowanie podczas odbioru dziecka.
3. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.
4. Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 

Procedura Nr 2

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.

 

 Procedura Nr 3

 Postępowanie nauczycieli i całego personelu w przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.

 

Procedura Nr 4

Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.

 

Procedura Nr 5

Bezpieczeństwo na placu zabaw, w czasie spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola.

 

Procedura Nr 6

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu.

 

Procedura Nr 7

Postępowanie nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, oraz będące podstawą rozwiązywania problemu przemocy wobec dzieci.

 

 Cel główny: 

 
Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Nr 149  "Tęczowa Polanka" we Wrocławiu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

 
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

 
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

 

Sposób prezentacji procedur: 

 

1. Udostępnienie dokumentu:

 

 • na stronie internetowej przedszkola - www.przedszkole149wroc.szkolnastrona.pl,
 • u Dyrektora Przedszkola,
 • u Nauczycieli poszczególnych grup wiekowych.

2.  Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.


3.  Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

Dokonywanie zmian w procedurach:

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe:

 

1.       W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
2.       Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostaną zapoznani wszyscy pracownicy w pierwszym dniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, oraz rodzice na zebraniach organizacyjnych. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).
3.       Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.


Procedury obowiązują od dnia 26  listopada 2014r., zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 25 listopada 2014r.

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl